Sơ đồ cơ cấu tổ chức

Ban lãnh đạo

Ông Nguyễn Thành Viên

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại ZO Group

Mr Atik Ahmed

Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh

Mr Cody Thomas

Chuyên gia Marketing New Zealand

Mr Hitesh Pareek

Chuyên gia cao cấp lấy bằng MBA Ấn Độ

Mr Jayachandran

Tiến sĩ – Chuyên gia cao cấp bằng MBA tại Mỹ, Ấn Độ

Mr Suparna Samant

Cử nhân đại học Leeds Anh Quốc