Sơ đồ cơ cấu tổ chức

 • Hội đồng quản trị
  • Tổng giám đốc
   • Phó tổng giám đốc
    • Giám đốc điều hành
     • Ban dự án
     • Ban đầu tư tài chính
     • Ban kinh doanh BĐS
     • Ban QLVH
      • Quản lý các cơ sở
      • Phát triển Zo Hotels
     • Ban tổ chức hành chính
      • Hành chính
      • Kế toán
      • Nhân sự
     • Ban pháp chế

Ban lãnh đạo

Nguyễn Thành Viên

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lê Đăng Toàn

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chuyên gia nước ngoài làm việc tại ZO Group

Atik Ahmed

Giám đốc chi nhánh Hồ Chí Minh

Cody Thomas

Chuyên gia Marketing New Zealand

Hitesh Pareek

Chuyên gia cao cấp lấy bằng MBA Ấn Độ

Jayachandran

Tiến sĩ – Chuyên gia cao cấp bằng MBA tại Mỹ, Ấn Độ

Suparna Samant

Cử nhân đại học Leeds Anh Quốc